Đánh giá cuối năm 2017 (Đánh giá chéo)

Họ và tên người đánh giá *

Họ và tên người được đánh giá *

Phòng ban *


1. Mức độ người được đánh giá hoàn thành công việc *

2. Bạn đánh giá mức độ hợp tác, tạo mối quan hệ của người được đánh giá ở mức nào? *

Diễn giải một số kết quả cụ thể để tăng tính thuyết phục bạn nhé!


1. Mức độ tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ tài sản, giữ gìn vệ sinh chung *

2. Mức độ tuân thủ giờ giấc làm việc, tác phong *

3. Mức độ sẵn lòng làm thêm công việc theo sự phân công của quản lý hoặc ban lãnh đạo *

Diễn giải một số kết quả, dẫn chứng cụ thể để tăng tính thuyết phục bạn nhé!


1. Thế mạnh của người được đánh giá là gì? *

2. Các thế mạnh của người được đánh giá được phát huy như thế nào trong công việc? *

3. Bạn đánh giá kỹ năng chuyên môn của người được đánh giá hiện tại ở mức độ nào? *

4. Người được đánh giá vận dụng kỹ năng chuyên môn vào công việc như thế nào? *

5. Người được đánh giá tiếp thu những hướng dẫn, ý tưởng từ nhóm trưởng, quản lý vào công việc ra sao? *

6. Khả năng lập kế hoạch công việc và kiểm soát công việc được giao *

7. Người được đánh giá vận dụng tính sáng tạo trong công việc như thế nào? *

Diễn giải một số kết quả cụ thể để tăng tính thuyết phục bạn nhé!


1. Mức độ sẵn lòng hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện công việc của người được đánh giá *

2. Tần suất tham gia đóng góp, lắng nghe và tiếp thu ý kiến để đạt được mục đích công việc chung *

3. Mức độ tham gia hỗ trợ nhóm thực hiện công việc của người được đánh giá *

Diễn giải một số kết quả cụ thể để tăng tính thuyết phục bạn nhé!