Đánh giá duyệt tăng lương mỗi 6 tháng

Làm việc rất có trách nhiệm

Hỗ trợ, nhận thêm việc của các nhóm, bộ phận khác


Đi làm đúng giờ