Khảo sát hình thức ăn cơm trưa

Chất lượng gạo

Góp ý của bạn:

Chất lượng đồ ăn

Góp ý của bạn:

Chất lượng canh

Góp ý của bạn:

Lượng đồ ăn & canh

Góp ý của bạn:

Tiếp tục ăn tại công ty & những góp ý của bạn để bữa ăn ngon hơn

Những góp ý của bạn để cải thiện bữa cơm tại công ty:

Ăn bên ngoài (Địa điểm do công ty chỉ định)