Khảo sát phương tiện đi lại của nhân viên

Phương tiện hiện tại sử dụng để đến cty?