Khảo sát về Hoạt động ăn mừng năm mới dương lịch 2018 của Fado

Họ tên của bạn *

Bộ phận *

Bạn thích hoạt động được tổ chức vào thời gian nào? *